ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.ดารารัตน์ จิตต์อำนวยศักดา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
2543 ปวส. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
2545 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
2554 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545-2548 โรงเรียนอุดมวิทยา ครูคอมพิวเตอร์
2549-2554 มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูคอมพิวเตอร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล