ครูระดับประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูศิริลักษณ์ รื่นเริง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การเงินและการธนาคาร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ธ.ค. 54 - ธ.ค. 55 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ครูผู้สอน
ม.ค. 56 - ม.ค. 57 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ครูคณิตศาสตร์
ม.ค. 57 - พ.ค. 58 โรงเรียนบางเจริญ ครูคณิตศาสตร์
ธ.ค. 58 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล