ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูสมวลี สุธรรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูพลศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ปกศ.ต้น วิทยาลัยครูนครปฐม
2524 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูนครปฐม
2527 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13 พ.ย. 2541 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล