ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูประจำชั้น
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิ.ย. 45 - 17 พ.ค. 46 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ครูผู้สอน
1 มิ.ย. 46 - 1 พ.ค. 47 โรงเรียนดรุณรัตน์ ครูผู้สอน
1 มิ.ย. 47 - 1 พ.ค. 48 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ครูผู้สอน
1 มิ.ย. 48 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล