ครูพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิทยา กัววงศ์
ตำแหน่ง : ครูนาฎศิลป์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรมศิลปากร
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ม.ค. 41-ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูสอนนาฎศิลป์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล