ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ต.ค. 60 เปิดเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
29 ต.ค. 60 รับผลการเรียน ชำระค่าเล่าเรียน
รับผลการเรียน พร้อมชำระค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียมทางการศึกษาอื่น ๆ
12 ต.ค. 60 สิ้นสุดการซ่อมเสริมครั้งที่ 2
สิ้นสุดการดำเนินการซ่อมเสริม ครั้งที่ 2 ในทุกรายวิชา
09 ต.ค. 60 ลงทะบียนซ่อมครั้งที่ 2
ลงทะเบียนซ่อมเสริมครั้งที่ 2 ในทุกรายวิชา
06 ต.ค. 60 สิ้นสุดการซ่อมเสริม
สิ้นสุดการดำเนินการซ่อมเสริม ครั้งที่ 1 ในทุกรายวิชา
02 ต.ค. 60 ประกาศผล ร, 0 ลงทะเบียนซ่อม
ประกาศผลนักเรียนที่มีผลการเรียน ร, 0 
และลงทะเบียนซ่อมเสริมครั้งที่ 1 ในทุกรายวิชา
30 ก.ย. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดเรียน
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
29 ก.ย. 60 สิ้นสุดเรียนพิศษ
สิ้นสุดการเรียนพิศษช่วงเย็น
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบภาคปฏิบัติ
สอบภาคปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯลฯ
ระดับชั้น ม.1 - ม.6
30 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60 ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 สัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน
สัปดาห์ส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชย
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
11 ส.ค. 60 พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
28 ก.ค. 60 วันหยุด
หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
27 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบกลางภาค
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560
08 ก.ค. 60 ถึง 10 ก.ค. 60 วันหยุด
หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา (รวม 3 วัน)
07 ก.ค. 60 แห่เทียน
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
04 ก.ค. 60 หล่อเทียน
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
30 มิ.ย. 60 วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของลูกเสือเนตรนารี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
29 พ.ค. 60 เริ่มเรียนพิเศษ
เริ่มเรียนพิเศษช่วงเย็น
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560