ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 18/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 271680
Page Views 359792
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
30 พ.ค. 59 เรียนพิเศษ
- เริ่มเรียนพิเศษตอนเย็น
07 มิ.ย. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียน
- เลือกตั้งประธานนักเรียนฝ่ายประถม
09 มิ.ย. 59 ไหว้ครู
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
- พิธีไหว้ครูระดับชั้นปฐมวัย ( อ.1-3 ) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย
- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
14 ก.ค. 59 หล่อเทียน
- พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
15 ก.ค. 59 แห่เทียน
- พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
16 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 หยุดเรียน
- หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (รวม 5 วัน)
25 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 สอบกลางภาค
- สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)
11 ส.ค. 59 ถวายพระพรวันแม่
- พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
- พิธีถวายราชสดุดี วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 สอบภาคปฏิบัติ
- ทดสอบพัฒนาการทางด้านสติปัญญาภาคปฏิบัติ (ระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3)
- สอบภาคปฏิบัติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
25 ก.ย. 59 ชำระค่าธรรมเนียม
- ระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของภาคเรียนที่ 2
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบภาคทฤษฎี
- ทดสอบพัฒนาการทางด้านสติปัญญาภาคทฤษฎี (ระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3)
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาค
- สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
01 ต.ค. 59 ถึง 24 ต.ค. 59 ปิดเรียน
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
31 ต.ค. 59 เปิดเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
31 ต.ค. 59 เปิดเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
06 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
25 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ
พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
30 พ.ย. 59 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ธ.ค. 59 ถึง 11 ธ.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนสกลวิทยา (ฝ่ายมัธยม)
12 ธ.ค. 59 หยุดเรียนชดเชย
หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 หยุดเรียน
หยุดเรียนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
09 ม.ค. 60 ถึง 11 ม.ค. 60 สอบกลางภาค
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
13 ม.ค. 60 จัดกินกรรมวันเด็ก
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 60 หยุดเรียนวันครู
หยุดเรียนวันครูแห่งชาติ
01 ก.พ. 60 แจ้งย้ายสถานศึกษา
แจ้งย้ายสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
04 ก.พ. 60 ทดสอบ O-NET
ทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
05 ก.พ. 60 ชำระค่าธรรมเนียม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
23 ก.พ. 60 ประเมินการอ่านออก เขียนได้
ประเมินการอ่านออก เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบภาคปฏิบัติ
- สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา (ภาคปฏิบัติ) ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
08 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาค
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
13 มี.ค. 60 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
19 มี.ค. 60 จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และประกาศผลสอบนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 มี.ค. 60 ถึง 21 เม.ย. 60 เปิดสอนพิเศษ
เปิดสอนพิเศษภาคเรียนฤดูร้อน (จำนวน 20 วัน)
31 มี.ค. 60 รับหลักฐาน ปพ.1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับหลักฐาน ปพ.1 และนักเรียนที่แจ้งย้ายรับเอกสารการย้าย
01 เม.ย. 60 ถึง 02 เม.ย. 60 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับชั้น (รับปักชื่อ)
29 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 จำหน่ายเครื่องเขียนและ ชำระค่าธรรมเนียม
จำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560