คณะผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุธาดา เหมือนจันทร์เชย
ผู้รับใบอนุญาต