คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
สิกฺขา วิรุฬฺหิ ปจฺจยา 

"การศึกษาเป็นปัจจัยแห่งความเจริญงอกงาม"