ครูพิเศษ

น.ส.อิสรนันท์ ศิโรรัตนพาณิชย์
รองผู้อำนวยการ

นางนวพร พันตาวงษ์
ครูการเงินและบัญชี

นางกัญญาวีณ์ ปุ่นอุดม
ครูธุรการ

นางบุญนำ นิลสาลิกา
ครูธุรการ

นางลดาวัลย์ เหมือนจันทร์เชย
ครูทะเบียนและวัดผล

นายนฤเบศร์ แก้วกันจร
ครูดูแลระบบ

น.ส.ดารารัตน์ จิตต์อำนวยศักดา
ครูคอมพิวเตอร์

ครูสุนันท์ สูญสิ้นภัย
ครูสนับสนุนการสอน

นางนัยนา สิริมงคล
ครูบรรณารักษ์

นายวิทยา กัววงศ์
ครูนาฎศิลป์

น.ส.เจนจิรา อุโอ
ครูธุรการ

นางสาวศุทธินี สุภรังษี
ครูธุรการ

นายนิรุตต์ โสสองชั้น
ครูพลศึกษา

ครูใส ตาพัด
ครูพลศึกษา

ครูวิมนต์ ชูสุวรรณ
ครูพลศึกษา

ครูจิระวัฒน์ นิมิตทวิโรจน์
ครูพลศึกษา

ครูจีน
ครูภาษาต่างประเทศ

ครูจีน
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ