ครูพิเศษ

น.ส.อิสรนันท์ ศิโรรัตนพาณิชย์
ผช.ฝ่ายวิชาการ

นางนวพร พันตาวงษ์
ครูการเงินและบัญชี

นางกัญญาวีณ์ ปุ่นอุดม
ครูธุรการ

นางบุญนำ นิลสาลิกา
ครูธุรการ

นางลดาวัลย์ เหมือนจันทร์เชย
ครูทะเบียนและวัดผล

นางกาญจนา อยู่สงค์
ครูการงานอาชีพฯ

น.ส.ดารารัตน์ จิตต์อำนวยศักดา
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงษ์ศิลา โตสาคร
ครูศิลปะ

นางนัยนา สิริมงคล
ครูบรรณารักษ์

นายนิรุตต์ โสสองชั้น
ครูพลศึกษา

นายวิทยา กัววงศ์
ครูนาฎศิลป์

น.ส.เจนจิรา อุโอ
ครูธุรการ

ครูเอก
ครูพลศึกษา

ครูธุรการ
ครูธุรการ

ครูจีน
ครูภาษาต่างประเทศ

ครูจีน
ครูภาษาต่างประเทศ

ครูจีน
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ

Teacher
ครูภาษาต่างประเทศ