ปฐมวัย

ครูศิริวรรณ์ น้อยนารถ
ครูประจำชั้น อ.2

ครูกัญจนา วงษ์น้อย
ครูก่อนปฐมวัย

ครูสุมาลี เพ็ชรแสง
ครูประจำชั้น อ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ครูฤทัยรัตน์ เกิดเจริญ
ครูประจำชั้น อ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ครูรุ่งทิพย์ ยี่ทอง
ครูประจำชั้น อ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูธิดา นกดารา
ครูประจำชั้น อ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูวไลลักษณ์ เลี้ยงรักษา
ครูประจำชั้น อ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูเจนต์จิลา จันที
ครูประจำชั้น อ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

ครูพยุง ภูมิสิน
ครูประจำชั้น อ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2