คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูศิริวรรณ์ น้อยนารถ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครปฐม
2546 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 พ.ค. 2536-1 พ.ค. 2538 โรงเรียนปฐมรัก ครู
2 พ.ค. 2538-1 พ.ค. 2539 โรงเรียนเทพนิมิตร ครู
2 พ.ค. 2539-1 ก.ย. 2543 โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา ครู
1 ธ.ค. 2543-ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล