ครูระดับประถมศึกษา

ครูเสาวรส สุพจนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูฉลวย บุญรักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูสุชาดา สุขเกษม
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูเจนต์จิลา จันที
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพิมเพ็ญ กันชูผล
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูธีญานาถ พุ่มไสว
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูฉลวย บุญรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูธีรยุทธ นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูทินกร รัตนเกล้า
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูศรีอรุณ นฤขัตรพิชัย
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูสุธิดา นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูเกียรติชัย ครองระวะ
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูกาญจนา อยู่สงค์
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูสายชล สิกขา
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูธงชัย ชนะเลิศ
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูณัฐพล ยศวิปาน
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูปาลจิรา พรายรักษา
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูปรารถนา เชยสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูเสาวรส สุพจนา
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูธราณัฎฐ์ คงรัตน์อาภรณ์
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูยิ่งลักษณ์ วิศญนันท์
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูพงษ์ศิลา โตสาคร
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3