ครูระดับประถมศึกษา

ครูสุนันท์ สูญสิ้นภัย
ครูประจำชั้น ป.4

ครูสุชาดา สุขเกษม
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูกนกวรรณ เมืองแทน
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูกาญจนา ม่วงน้ำเงิน
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูนุสรา ขันฮะ
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูพิมเพ็ญ กันชูผล
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูสิริพิมพ์ พุ่มไสว
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูฉลวย บุญรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูธีรยุทธ นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูศรีอรุณ นฤขัตรพิชัย
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูนัยนา สิริมงคล
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูวิจิตรา พรายรักษา
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูวราพร จุลสำโรง
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูสุธิดา นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูจันทราทิพย์ อภัยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูอดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูอรรถพร เพ็ชรดี
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูธงชัย ชนะเลิศ
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูสายชล สิกขา
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูสมวลี สุธรรมพิทักษ์
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3