ครูระดับประถมศึกษา

ครูเสาวรส สุพจนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ครูสุชาดา สุขเกษม
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูพยุง ภูมิสิน
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูธีญานาถ พุ่มไสว
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพิมเพ็ญ กันชูผล
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูเจนต์จิลา จันที
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูฉลวย บุญรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูธีรยุทธ นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูสุนันท์ สูญสิ้นภัย
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูทินกร รัตนเกล้า
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูศรีอรุณ นฤขัตรพิชัย
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูปาลจิรา พรายรักษา
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูอรรถพร เพ็ชรดี
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูสุธิดา นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูยิ่งลักษณ์ วิศญนันท์
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูอดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูธงชัย ชนะเลิศ
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูสายชล สิกขา
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูเสาวรส สุพจนา
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ครูสมวลี สุธรรมพิทักษ์
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4