ครูระดับประถมศึกษา

ครูเสาวรส สุพจนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ครูสุชาดา สุขเกษม
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูธีญานาถ พุ่มไสว
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูพยุง ภูมิสิน
ครูประจำชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพิมเพ็ญ กันชูผล
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูเจนต์จิลา จันที
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูฉลวย บุญรักษ์
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูธีรยุทธ นาคละออ
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูศรีอรุณ นฤขัตรพิชัย
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูทินกร รัตนเกล้า
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูปาลจิรา พรายรักษา
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูอดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล
ครูวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูสุธิดา นาคละออ
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูอรรถพร เพ็ชรดี
ครูสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูสายชล สิกขา
ครูภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูธงชัย ชนะเลิศ
ครูนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพงษ์ศิลา โตสาคร
ครูศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูเสาวรส สุพจนา
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูสมวลี สุธรรมพิทักษ์
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกาญจนา อยู่สงค์
ครูการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูพงค์ธร เรืองสวัสดิ์
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูยิ่งลักษณ์ วิศญนันท์
ครูภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3