ครูระดับประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูศรีอรุณ นฤขัตรพิชัย
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.4
วุฒิการศึกษา : ปก.ศ.สูง
วิชาเอก : ดอกไม้-ใบตอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ปก.ศ.สูง สถาบันราชภัฎนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธ.ค. 2534 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล