วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
สื่อสารสามภาษา  วิชาการหลากหลาย
งามใจกายเปี่ยมคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  ด้วยวิถีพอเพียง