ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอริยะ กาญจนศิริสกุล

นางสาวนวลลออ อามาตมนตรี

นายชัยพฤกษ์ ขวัญเมือง

นางสาวซอดรียฮ์ แมเราะ

นายพงษ์ธร ภูมิสิน

นายกิตติชัย เห่งแจ้ง

นางลัดดา ศิริชาติวงศ์

นางสาวกุลนันท์ ยิ้มรักษา