ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางธารารัตน์ ธรรมชาติ

นางสาวธนิดา จิตรลดาพงษ์

นายฟาริส เจ๊ะอารน

ครูมินตรา บึงชารี

ครูขวัญฤดี จันทรช่วย

นายอัศฎา ธาระตา

นางสาวสุพัตรา อภิชัย

ครูเสาวรส สุพจนา

นายนฤเบศร์ แก้วกันจร

ครูแท่งทิพย์ วันเจริญพันธ์

นางสาวฐานิตย์ พ่วงดี

นายจารุภัทร เวียงแก