ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางธารารัตน์ ธรรมชาติ

นางสาวธนิดา จิตรลดาพงษ์

นายฟาริส เจ๊ะอารน

นางสาววิลาวรรณ บัวจูม

ครูมินตรา บึงชารี

ครูขวัญฤดี จันทรช่วย

ครูเสาวรส สุพจนา

นางอังคณา พรของอินทร์

นายอัศฎา ธาระตา