ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางธารารัตน์ ธรรมชาติ

นางสาวธนิดา จิตรลดาพงษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายฟาริส เจ๊ะอารน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิลาวรรณ บัวจูม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูมินตรา บึงชารี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูขวัญฤดี จันทรช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูเสาวรส สุพจนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอัศฎา ธาระตา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1