ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางธารารัตน์ ธรรมชาติ

ครูมินตรา บึงชารี

นางสาววิลาวรรณ บัวจูม

นางสาวโยษิตา ศรีเจริญ

ครูวิทยา กัววงศ์

ครูวิมนต์ ชูสุวรรณ์

ครูใส ตาพัด

นายนนทชัย สุไพรวันย์

นางสาวสุพัตรา อภิชัย

ครูแท่งทิพย์ วันเจริญพันธ์

นางสาวฐานิตย์ พ่วงดี