ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางธารารัตน์ ธรรมชาติ

นางสาวธนิดา จิตรลดาพงษ์

นายฟาริส เจ๊ะอารน
อื่นๆ

นางสาววิลาวรรณ บัวจูม

ครูมินตรา บึงชารี

ครูขวัญฤดี จันทรช่วย

ครูเสาวรส สุพจนา
อื่นๆ

นางอังคณา พรของอินทร์

นายอัศฎา ธาระตา