คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางภาวนี สุคนธชาติ

นางพุชนีย์ บุนนาค

นางณัฐภัส ตันติชูเวช

นางแท่งทิพย์ วันเจริญพันธุ์

นางโสภิดา จันทคา