หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
     
     เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
    แผนการเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     # แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
     # แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศิลป์คำนวณ) 
     # แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
     # แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี