ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
เรียนดี มีความสุข บุคลิกงามอย่างไทย ประชาธิปไตยนำชีวิต