ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุธาดา เหมือนจันทร์เชย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :