ครูระดับประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูธงชัย ชนะเลิศ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.5
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปกรรม 5 ปี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
4 ม.ค. 53 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูสอนนาฎศิลป์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล