ครูระดับประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูพิมเพ็ญ กันชูผล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 พ.ค. 53 - 30 ส.ค. 53 โรงเรียนบวรธนวิทย์ ครูผู้สอน
1 ต.ค. 53 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล