คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ครูธิดา นกดารา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูนครปฐม
2530 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
มิ.ย. 31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาสร้าง ผู้ดูแลเด็ก
ส.ค. 32 - 34 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ครูอัตราจ้าง
มิ.ย. 34 - 35 โรงเรียนมารีย์อุปถัมย์ ครู
1 มิ.ย. 36 - ปัจจุบัน โรงเรียนสกลวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล