ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2
ขอแสดงความยินดี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 2 สามารถสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. นายปราโมทย์  สิริสรรค์วานิชย์   สาขากายภาพบำบัด สำนักกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. นายเชาวลิต   ทายก         วิศวกรรมยานยนต์  สถาบันไทย-ญี่ปุ่น
3. นายกิตติภพ  โพธิโสภา    วิศวกรรมยานยนต์  สถาบันไทย-ญี่ปุ่น
4. นายสุทธิมล   ดำด้วงโรม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. นายยุทธนา  ฝัดค้า           สาขาบริหารอุตสาหกรรม คณะบริหาร สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6. นางสาวอารยา  นาจำปา   สาขาบริหารอุตสาหกรรม คณะบริหาร สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา
7. นางสาวจุฑาทิพย์  โพธิ์ทอง  สาขาเทคโนโลยีอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. นายณัฐวุฒิ  อุตสุรินทร์   พยาบาลตำรวจ  โรงพยาบาลตำรวจ
9. นายวงศกร  พันธ์ซาว     นักเรียนจ่าอากาศ  โรงเรียนทหารอากาศดอนเมือง
10. นายณัฐชนนท์  พจน์เลิศอรุณ นักเรียนจ่าอากาศ  โรงเรียนทหารอากาศดอนเมือง
11. นายวงศกร  พันธ์ซาว  นักเรียนจ่าทหารเรือ  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
12. นายวรินทร์  เจิมรัตนรุ่งเรือง  นักเรียนจ่าทหารเรือ  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
13. นายเชาวลิต  ทายก.   นักเรียนจ่าทหารเรือ  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
14. นายนราธิป   อุทัย    นักเรียนจ่าทหารเรือ (เหล่าตำรวจน้ำ) โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
15. นายจีรวัฒน์  เกตุแก้ว  สาขาการจัดการโลจิสติก การบิน  มรภ.สวนสุนันทา
16. นายธนกร   ประเสริฐวัฒนกุล  สาขา  การโรงแรม  มรภ.สวนสุนันทา
17. นายมนัส   นาหอ   สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มรภ.สวนสุนันทา
18. นางสาวศุภิสรา   บุญชู   สาขาบริหารธุรกิจ นานาชาติ มรภ. สวนสุนันทา
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2560,07:37   อ่าน 2598 ครั้ง