ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 19/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 845129
Page Views 1057645
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ นครชัยศรี
2 โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขุนแก้ว นครชัยศรี
4 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
5 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี
6 โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี
7 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี
8 โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี
9 โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี
10 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ท่าตำหนัก นครชัยศรี
11 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี
12 โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี
13 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี
14 โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
15 โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี
16 โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
17 โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี 034-239549
18 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี
19 โรงเรียนปรกแก้ววิทยา บางแก้ว นครชัยศรี
20 โรงเรียนวัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
21 โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี
22 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี
23 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
24 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม วัดละมุด นครชัยศรี
25 โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี
26 โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี 034-389473
27 โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี
28 โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี
29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี
30 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 034389011
31 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี
32 โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี
33 โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี
34 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี
35 โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี
36 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี 034-990041
37 โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก ห้วยพลู นครชัยศรี
38 โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี
39 โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
40 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี
41 โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี
42 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
43 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี
44 โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี
45 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) คลองนกกระทุง บางเลน
46 โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
47 โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน
48 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน 0-3437-1248
49 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน
51 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน 0-3496-3060
52 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน
53 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน
54 โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน
55 โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
56 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน
57 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน
58 โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน
59 โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน 034 -109923
60 โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน
61 โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน
62 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน
63 โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา บางปลา บางเลน
64 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน
65 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน
66 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
67 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
68 โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน
69 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน
70 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน 034276329
71 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน
72 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน
73 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน 0-3424-8006
74 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน
75 โรงเรียนบ้านลาดหลวง บางหลวง บางเลน
76 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
77 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน
78 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม บางหลวง บางเลน
79 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางหลวง บางเลน
80 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน
81 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน
82 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน
83 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน
84 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน
85 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน
86 โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) บางเลน บางเลน
87 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
88 โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน
89 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน
90 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน
91 โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน
92 โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน 0-3439-9069
93 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน
94 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน
95 โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน
96 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน
97 โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน
98 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน
99 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน
100 โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา พุทธมณฑล
101 โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
102 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล
103 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล
104 โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
105 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
106 โรงเรียนธรรมรักษา มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล 034-990319
107 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล
108 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
109 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล
110 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล
111 โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล
112 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน
113 โรงเรียนภัทรบุตร กระทุ่มล้ม สามพราน
114 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
115 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน
116 โรงเรียนเทพนิมิตร วัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
117 โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน
118 โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน
119 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน
120 โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน
121 โรงเรียนบ้านพาดหมอน คลองจินดา สามพราน
122 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน
123 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน
124 โรงเรียนบ้านดอนทอง คลองใหม่ สามพราน
125 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน
126 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม คลองใหม่ สามพราน
127 โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน 0-3498-1306
128 โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน
129 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน
130 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิน เกต อ่อนอุทิศ) ตลาดจินดา สามพราน 034-388369
131 โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน
132 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน
133 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน
134 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน
135 โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน
136 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ท่าตลาด สามพราน
137 โรงเรียนวัดดอนหวาย บางกระทึก สามพราน
138 โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน
139 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน
140 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน
141 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน
142 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ บางช้าง สามพราน
143 โรงเรียนวัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน
144 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน
145 โรงเรียนวัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน
146 โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
147 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน 0-3431-1091
148 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา สามพราน
149 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน
150 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน 034385312
151 โรงเรียนสุพิทยานุกูล สามพราน สามพราน
152 โรงเรียนบ้านสามพราน สามพราน สามพราน
153 โรงเรียนบวรธนวิทย์ สามพราน สามพราน
154 โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน 034323769
155 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
156 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
157 โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน
158 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน 0-2420-7115
159 โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน 0-3431-8232
160 โรงเรียนวัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
161 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน