ผู้บริหาร

น.ส.พรรณพิลาส เหมือนจันทร์เชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2016
ปรับปรุง 17/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 569598
Page Views 726368
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ นครชัยศรี
2 โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขุนแก้ว นครชัยศรี
4 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
5 โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี
6 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี
7 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี
8 โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี
9 โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี
10 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ท่าตำหนัก นครชัยศรี
11 โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี
12 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี
13 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี
14 โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
15 โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
16 โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี
17 โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี 034-239549
18 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี
19 โรงเรียนปรกแก้ววิทยา บางแก้ว นครชัยศรี
20 โรงเรียนวัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
21 โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี
22 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี
23 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
24 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม วัดละมุด นครชัยศรี
25 โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี
26 โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี 034-389473
27 โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี
28 โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี
29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี
30 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 034389011
31 โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี
32 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี
33 โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี
34 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี
35 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี 034-990041
36 โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี
37 โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก ห้วยพลู นครชัยศรี
38 โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี
39 โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
40 โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี
41 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี
42 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
43 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี
44 โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี
45 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) คลองนกกระทุง บางเลน
46 โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
47 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน 0-3437-1248
48 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน
49 โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน
50 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน
51 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน
52 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน 0-3496-3060
53 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน
54 โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
55 โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน
56 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน
57 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน
58 โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน
59 โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน 034 -109923
60 โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา บางปลา บางเลน
61 โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน
62 โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน
63 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน
64 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
65 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน
66 โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน
67 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน
68 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
69 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน
70 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน
72 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน 034276329
73 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
74 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน
75 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม บางหลวง บางเลน
76 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน
77 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางหลวง บางเลน
78 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน
79 โรงเรียนบ้านลาดหลวง บางหลวง บางเลน
80 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน 0-3424-8006
81 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน
82 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน
83 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน
84 โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) บางเลน บางเลน
85 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน
86 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน
87 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
88 โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน
89 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน
90 โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน
91 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน
92 โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน 0-3439-9069
93 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน
94 โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน
95 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน
96 โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน
97 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน
98 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน
99 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน
100 โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา พุทธมณฑล
101 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล
102 โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
103 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล
104 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
105 โรงเรียนธรรมรักษา มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล 034-990319
106 โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
107 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล
108 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
109 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล
110 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล
111 โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล
112 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน
113 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
114 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน
115 โรงเรียนเทพนิมิตร วัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
116 โรงเรียนภัทรบุตร กระทุ่มล้ม สามพราน
117 โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน
118 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน
119 โรงเรียนบ้านพาดหมอน คลองจินดา สามพราน
120 โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน
121 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน
122 โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน
123 โรงเรียนบ้านดอนทอง คลองใหม่ สามพราน
124 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน
125 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน
126 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม คลองใหม่ สามพราน
127 โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน
129 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิน เกต อ่อนอุทิศ) ตลาดจินดา สามพราน 034-388369
130 โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน 0-3498-1306
131 โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน
132 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน
133 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน
134 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน
135 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ท่าตลาด สามพราน
136 โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน
137 โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน
138 โรงเรียนวัดดอนหวาย บางกระทึก สามพราน
139 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน
140 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน
141 โรงเรียนวัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน
142 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ บางช้าง สามพราน
143 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน
144 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน
145 โรงเรียนวัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน
146 โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
147 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา สามพราน
148 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน 0-3431-1091
149 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน
150 โรงเรียนบ้านสามพราน สามพราน สามพราน
151 โรงเรียนสุพิทยานุกูล สามพราน สามพราน
152 โรงเรียนบวรธนวิทย์ สามพราน สามพราน
153 โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน 034323769
154 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน 034385312
155 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
156 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
157 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน 0-2420-7115
158 โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน
159 โรงเรียนวัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
160 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน
161 โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน 0-3431-8232
162 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ไร่ขิง สามพราน